Artikel1 Definities

GEBRUIKER: Serious Game Media (SGM), gevestigd te Bergschenhoek, Rottekade 5, 2661 JM in Nederland, ingeschreven in het handelsregister (Rotterdam) onder nummer: 30079761, telefoon: +31 (0) 10 529 6087 – bereikbaar elke werkdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur, webadres: www.seriousgamemedia.nl, e- mail: info@seriousgamemedia.com, BTW nr: NL822870617B01; Wederpartij: de partij met wie GEBRUIKER een overeenkomst sluit, waaronder, doch niet uitsluitend, afnemers en opdrachtgevers, niet zijnde consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden met betrekking op de levering aan niet-consumenten binnen Nederland.

Artikel 2 Toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte, aanvraag, mededeling en/of aanbieding tussen GEBRUIKER en diens Wederpartij, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door partijen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GEBRUIKER, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, levering- en/of andere voorwaarden van Wederpartij en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.3 Overeenkomsten met GEBRUIKER komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke en/of mondelinge bestelling of aanvraag bij GEBRUIKER en de aanvaarding door GEBRUIKER hiervan. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door GEBRUIKER voor zover zij niet binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

2.4 Als datum van totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door GEBRUIKER. Een door GEBRUIKER verzonden vrachtbrief en/of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.

2.5 Een overeenkomst tussen GEBRUIKER en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of er zich een situatie voordoet welke niet in de onderhavige voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van deze algemene voorwaarden van GEBRUIKER

2.7 Indien GEBRUIKER niet te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat GEBRUIKER deze algemene voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.

2.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene

voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GEBRUIKER en Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

2.9 GEBRUIKER is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.10 Wederpartij met wie eenmaal onder deze Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met GEBRUIKER gesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Leveringstermijnen

3.1 Leveringstermijnen worden te allen tijde in overleg tussen partijen besproken en vastgelegd in de overeenkomst.

3.2 Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij GEBRUIKER derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen. GEBRUIKER dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 GEBRUIKER heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tevens heeft GEBRUIKER het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.

3.4 GEBRUIKER is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GEBRUIKER de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3.5 Levering vindt plaats zodra hetgeen besteld de locatie van GEBRUIKER en/of haar leverancier verlaat ter verzending aan het door Wederpartij opgegeven adres. Indien overeengekomen wordt over te gaan tot afhalen van de bestelling door Wederpartij, geschiedt levering vanaf het bedrijfsadres van GEBRUIKER. Wederpartij is verplicht tot afname op het moment dat GEBRUIKER melding geeft van de ter beschikkingstelling van de bestelling. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, is GEBRUIKER gerechtigd de zaken op te slaan op en/of buiten diens terrein voor rekening en risico van Wederpartij na een afhaal termijn van 14 dagen.

3.6 Indien GEBRUIKER gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan GEBRUIKER ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door GEBRUIKER aan te geven wijze in de valuta waarin is

Algemene Voorwaarden Serious Game Media

1

gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door GEBRUIKER aangegeven. Periodieke facturering door GEBRUIKER is toegestaan. Deze termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

4.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is dan vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over het opstaande (gedeelte van het) factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.3 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien GEBRUIKER echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4.4 De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.5 Betaling van een eventuele meerprijs op grond van Artikel V van deze algemene voorwaarden geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk met dezer laatste termijn. 4.6 GEBRUIKER kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GEBRUIKER kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij, welke geen beroep toekomt op de Artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.8 GEBRUIKER verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

4.9 GEBRUIKER behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Dit geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van Wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij het BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder en/of andere incassant.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door GEBRUIKER in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van GEBRUIKER totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met GEBRUIKER gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

5.2 Door GEBRUIKER geleverde zaken, die ingevolge de vorige paragraaf van deze algemene voorwaarden onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GEBRUIKER veilig te stellen. Wederpartij verplicht zich daarnaast om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan GEBRUIKER ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is GEBRUIKER gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt Wederpartij zich er jegens GEBRUIKER bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig is of wenselijk (blijkt) te zijn.

5.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om GEBRUIKER daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.5 Voor het geval GEBRUIKER zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan GEBRUIKER, en door GEBRUIKER aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GEBRUIKER zich bevinden en die zaken, zonodig na demontage op kosten van Wederpartij, terug te nemen.

Artikel 6 Wijzigen van overeenkomst(en)

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de termijn en/of bedrag van de overeenkomst zoals bedoeld in deze paragraaf. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. GEBRUIKER zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

6.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan is GEBRUIKER gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GEBRUIKER bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van

Versie mei 2015 SGM | Weg en Bos 80 | 2661 GZ Bergschenhoek | KvK: 30079761

2

GEBRUIKER op en vormt voor Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

6.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GEBRUIKER een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.4 Indien GEBRUIKER met Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is GEBRUIKER niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. 6.5 Onder prijsverhogende factoren waarvan GEBRUIKER gerechtigd is die door te berekenen aan Wederpartij vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van GEBRUIKER welke door die toeleveranciers aan GEBRUIKER worden doorberekend.

6.6 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is het uitsluitend Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GEBRUIKER dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GEBRUIKER rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 Offertes en aanbiedingen

7.1 Alle offertes en aanbiedingen van GEBRUIKER zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is mogelijk dat in een offerte een termijn wordt gesteld met betrekking tot een aanbieding.

7.2 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

7.3 Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van GEBRUIKER, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat GEBRUIKER gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven. 7.4 GEBRUIKER kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21 procent BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen handling-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven of uitdrukkelijk anders overeengekomen. 7.6 GEBRUIKER hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten komen automatisch te vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan Wederpartijen.

7.7 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GEBRUIKER daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GEBRUIKER anders aangeeft.

7.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht GEBRUIKER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7.9 GEBRUIKER is gerechtigd een aanbetaling dan wel het stellen van zekerheid van 50% te verzoeken.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrecht

8.1 Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking tot de door GEBRUIKER verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen, spellen en/of ontwerpen en/of uitgevoerde projecten c.q. werk van GEBRUIKER berusten bij GEBRUIKER of haar licentiegevers. Onder intellectuele en industriële eigendomsrechten wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: auteursrechten of naburige rechten, octrooi en patent, merkenrecht en(geregistreerd of niet geregistreerd) modelrechten, recht met betrekking tot knowhow, ontwerprechten, het recht op een handelsnaam, databankrechten en rechten op andere gegevensverzameling en exclusieve licentierechten. Daarnaast tevens begrepen onder het voorgaande: iedere aanvraag tot registratie tot een recht, zoals in ieder geval voornoemd. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door GEBRUIKER of bij wet toegestaan, mag niets, in ieder geval doch niet uitsluitend te benoemen de afbeeldingen, lay-out en teksten, uit de door GEBRUIKER verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen, spellen en/of ontwerpen en/of uitgevoerde projecten c.q. werk van GEBRUIKER op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

8.2 Het is Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit materiaal van GEBRUIKER te verwijderen en/of te wijzigen.

8.3 Het is Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om in ieder geval, doch niet uitsluitend, als volgt te doen met enig door GEBRUIKER geleverd werk: (proberen te) hacken, aanpassen, wijzigen, samenvoegen, vertalen, decompileren, kopiëren, reproduceren, demonteren, herproduceren, nabouwen of hiervan afgeleid werk creëren. Daarnaast is het uitdrukkelijk verboden om enige code, gegevens, rechten van intellectueel of industrieel eigendom van GEBRUIKER te verwijderen, onklaar of onbruikbaar te maken, van een toevoeging te voorzien of toe te voegen, te wijzigen, aan te passen of om software te creëren welke data en/of gegevens of de functionaliteit van de code nabootst of enig ander materiaal dat door GEBRUIKER wordt verstrekt.

8.4 Nabootsing van door GEBRUIKER verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen, spellen en/of ontwerpen en/of uitgevoerde projecten c.q. werk van GEBRUIKER is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen.

8.4 Opbrengsten van eventuele in-app aankopen door derden zijn voor Wederpartij ten aanzien van werk geleverd door GEBRUIKER, mits dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de door

Versie mei 2015 SGM | Weg en Bos 80 | 2661 GZ Bergschenhoek | KvK: 30079761

3

beide partijen ondertekende opdracht bevestiging of overeenkomst van opdracht. Ingeval geen uitdrukkelijke vermelding hierover is gemaakt, zijn de opbrengsten van eventuele in-app aankopen door derden voor GEBRUIKER.

8.5 Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van onderhavig Artikel, verbeurt Wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt Wederpartij zich het in dit Artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens GEBRUIKER gebonden zijn.

8.6 Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal Wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van Wederpartij jegens GEBRUIKER een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5.000,00 per geval.

Artikel 9 Tekeningen, concepten en dergelijke

9.1 Tekeningen, concepten en demo’s en dergelijke die door GEBRUIKER zijn verstrekt, blijven eigendom van GEBRUIKER en zijn voor GEBRUIKER niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2 Tekeningen, concepten en demo’s en dergelijke die door Wederpartij aan GEBRUIKER zijn verstrekt, blijven eigendom van Wederpartij en zijn voor Wederpartij wel bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Garantie en samenstelling

10.1 De door GEBRUIKER te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GEBRUIKER kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2 De in de vorige paragraaf genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door GEBRUIKER verstrekte garantie een zaak betreft welke door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GEBRUIKER, Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan

door of het gevolg is van omstandigheden waar GEBRUIKER geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden; bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen.

10.4 Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en hetgeen geleverd aan de geldende normen voldoet. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan GEBRUIKER te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GEBRUIKER te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GEBRUIKER in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient GEBRUIKER in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. De termijnen gelden op straffe van verval van recht.

10.5 Indien Wederpartij (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

10.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal GEBRUIKER de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, ter keuze van GEBRUIKER, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan GEBRUIKER te retourneren en de eigendom daarover aan GEBRUIKER te verschaffen, tenzij GEBRUIKER anders aangeeft. Ingeval van niet tijdige reclamering van een gebrek, komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van GEBRUIKER daardoor gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij.

10.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Wederpartij in rekening gebracht worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Versie mei 2015 SGM | Weg en Bos 80 | 2661 GZ Bergschenhoek | KvK: 30079761

10.9 GEBRUIKER behoudt zich

productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

Artikel 11 Retouren

11.1 Retourzendingen worden geaccepteerd, tenzij het één der volgende producten betreft:

− Een door toedoen van Wederpartij beschadigd artikel;

− Een artikel anders verpakt dan in de onbeschadigde, met

uitzondering van een op redelijke wijze geopende verpakking,

en door Wederpartij ongekenmerkte originele verpakking;

− Een artikel anders dan met bekwame spoed retour gezonden;

het recht voor om

4

− Een artikel welke anders dan tegen de in de catalogus voorkomende voorwaarden en/of prijzen is geleverd;

− Een artikel dat uit een andere dan recente catalogus afkomstig is;

− Een gepersonaliseerd artikel naar bedrijf of persoon, welke tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties van Wederpartij;

− Een artikel waarvan diens aard zich tegen retourzending verzet.

11.2 Tot uiterlijk 14 dagen na levering van de artikelen, niet zijnde één van de in de vorige paragraaf genoemde artikelen, is Wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan GEBRUIKER, mits Wederpartij dat tevoren aan GEBRUIKER heeft aangegeven en mits GEBRUIKER de retourzending heeft geaccordeerd.

11.3 De staat van de geretourneerde artikelen bij aankomst op het door GEBRUIKER opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door GEBRUIKER van de retourzending. Tevens bepaald GEBRUIKER of retourzending leidt tot creditering of tot vervanging van het artikel tegen een soortgelijk artikel.

11.4 Eventuele verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van Wederpartij.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

12.1 Partijen zijn bevoegd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten indien:

− De andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

− Na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij zijn verplichtingen niet zal nakomen;

− Door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer kan worden gevergd dat de betreffende partij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

12.2 GEBRUIKER is voorts bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GEBRUIKER kan worden gevergd of indien Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.3 Indien de ontbinding aan Wederpartij toerekenbaar is, is GEBRUIKER gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GEBRUIKER op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien GEBRUIKER de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.5 Indien GEBRUIKER op de in dit Artikel genoemde gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

Wederpartij is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

12.6 Wanneer GEBRUIKER gebruik maakt van het in de vorige paragrafen beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht aan GEBRUIKER op vergoeding van alle schade.

12.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GEBRUIKER, zal GEBRUIKER in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan GEBRUIKER is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan Wederpartij in rekening gebracht. GEBRUIKER zal Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door GEBRUIKER genoemde termijn te voldoen, tenzij GEBRUIKER anders aangeeft.

12.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GEBRUIKER vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GEBRUIKER op Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.9 Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GEBRUIKER gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van GEBRUIKER daardoor direct of indirect ontstaan.

13.2 Indien GEBRUIKER aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.3 GEBRUIKER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GEBRUIKER is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 GEBRUIKER is uitsluitend aansprakelijk voor directe, onmiddellijke en dadelijke, schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GEBRUIKER aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GEBRUIKER toegerekend kunnen worden

Versie mei 2015 SGM | Weg en Bos 80 | 2661 GZ Bergschenhoek | KvK: 30079761

5

en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 GEBRUIKER is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen; gevolgschade, bedrijfsschade, schade aan evenementen en/of openingen en/of uitreikingen en dergelijke, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is GEBRUIKER aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.

13.6 Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij GEBRUIKER geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door GEBRUIKER.

13.7 Indien GEBRUIKER aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GEBRUIKER beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Tevens is de aansprakelijkheid van GEBRUIKER in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GEBRUIKER en/of diens personeel. 13.9 Voor het niet geven van adviezen aanvaardt GEBRUIKER geen enkele aansprakelijkheid.

13.10 In geval Wederpartij bestaat uit meer dan één (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens GEBRUIKER gebonden.

13.11 Indien GEBRUIKER naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen of medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht Wederpartij zich medewerking aan die maatregelen te verlenen en zich, indien GEBRUIKER dat wenselijk acht, te voegen in de aansprakelijkstelling van de producent door GEBRUIKER. Voor alle door GEBRUIKER geleverde producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum geldt dat GEBRUIKER bij consumering dan wel gebruik van deze producten na deze houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Wederpartij garandeert aan GEBRUIKER dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verkocht of geconsumeerd. Wederpartij vrijwaart GEBRUIKER voor aanspraken van derden voor schade die het gevolg is van het gebruik of consumeren van door GEBRUIKER aan Wederpartij geleverde producten, indien deze door Wederpartij na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt of verkocht.

Artikel 14 Risico-overgang en vervoer

14.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van Wederpartij worden gebracht.

14.2 Indien levering geschiedt op een adres van GEBRUIKER, is het vervoer van het geleverde voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1 Wederpartij vrijwaart GEBRUIKER voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan GEBRUIKER toerekenbaar is. Specifiek hierbij te benoemen dat Wederpartij GEBRUIKER en gelieerde ondernemingen vrijwaart en vrijstelt van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, letsel, gerechtelijke procedures, aanspraken, verliezen, uitgaven en onkosten (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit gebruik van werk, in ieder geval inbegrepen door GEBRUIKER verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen, spellen en/of ontwerpen en/of uitgevoerde projecten, geleverd door GEBRUIKER.

15.2 Indien GEBRUIKER uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden GEBRUIKER zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GEBRUIKER, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GEBRUIKER en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen reeds in wetgeving en jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van GEBRUIKER onafhankelijke omstandigheid, voorzien en niet- voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door Wederpartij niet meer kan worden verlangd. Werkstakingen in het bedrijf van GEBRUIKER of van derden, werkliedenuitsluiting, computerstoring, brand en/of storingen in het bedrijf van GEBRUIKER of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen en onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen daaronder begrepen. GEBRUIKER heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GEBRUIKER zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.2 GEBRUIKER kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, opschorten of (gedeeltelijk) ontbonden verklaren. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

16.3 Voor zover GEBRUIKER ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GEBRUIKER gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

Versie mei 2015

SGM | Weg en Bos 80 | 2661 GZ Bergschenhoek | KvK: 30079761

6

factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Overige bepalingen

17.1 Alle rechtsvorderingen jegens GEBRUIKER, schadevergoedings-aanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

17.2 Op alle door GEBRUIKER gesloten overeenkomsten, alsmede de daar eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.3 Alle geschillen tussen GEBRUIKER en Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg en na uitputting van de beschikbare middelen, een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

17.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie mei 2015 SGM | Weg en Bos 80 | 2661 GZ Bergschenhoek | KvK: 30079761