Copyright De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Serious Game Media BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Serious Game Media BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Aansprakelijkheid Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Serious Game Media BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Serious Game Media BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.